Návštěva srbské delegace - červen 2014

Aktuálně

Srbská delegace navštívila Ústřední evidenci koní ve Slatiňanech

V úterý 24.června 2014 dorazila na pracoviště Ústřední evidence koní v hřebčíně Slatiňany očekávaná návštěva. Zástupci ministerstva zemědělství paní Ing. Zdeňka Procházková (vedoucí oddělení ústřední evidence zvířat MZe) a paní Ing. Jitka Gaudníková do Slatiňan doprovodily tříčlennou srbskou delegaci, která se v rámci programu TAIEX (program pomoci pro kandidátské země před vstupem do EU) přijela seznámit s problematikou evidence koní. Jednalo se o 3 zástupce srbské veterinární správy, kteří mají na starost označování koní, kontrolu zvířat na hospodářstvích a přípravu systému identifikace a evidence koňovitých v souladu s legislativou EU. Chov koní v Srbsku nemá, podle jejich vyjádření, příliš velkou tradici, je tam chováno pouze cca 15 tis. ks koní, a proto přistupuje Srbsko k zavádění evidence koní jako k poslední ze všech chovaných druhů hospodářských zvířat. Dle jejich slov si vybrali k návštěvě Česko, protože je velmi zajímá náš centralizovaný systém evidence koní a vystavování průkazů.

Hosty krátce seznámila s historií vzniku Ústřední evidence koní v ČR vedoucí pracoviště ÚE Ing. Alena Dvořáková a poté je podrobněji seznámila se stávajícím systémem evidence, problematikou registrace, identifikace a označování koní, vystavováním průkazů koní, evidenci hospodářství a hlášení změn. Srbové se nejvíce zajímali o princip tvorby identifikačního čísla koně (UELN Code), o ochranu průkazů před možností falzifikace a o finanční náklady chovatelů, které vyplývají z povinností spojených s evidencí koní. Hosty velmi zaujal náš systém jednotných připouštěcích lístků a registračních knih používaných pracovníky označující koně. V Srbsku funguje přibližně desítka chovatelských sdružení, která však prý poněkud těžko hledají společnou řeč ohledně přípravy systému jednotné databáze a identifikace koní, proto bude tato záležitost nejspíše vyřešena shora centrálními orgány veterinární správy. Rovněž samotné označování koní je již nyní svěřeno výhradně veterinářům.

Na závěr návštěvy si účastníci prohlédli historickou část slatiňanského hřebčína a absolvovali krátkou projížďku kočárem po zdejším malebném okolí.

Ing. Alena Dvořáková
vedoucí ÚEK