Upravit stránku

Dotační tituly

Dotační tituly

Níže jsou v obecné podobě přiblíženy Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství (pro starokladrubského koně) – pro každý rok zveřejňuje MZe ČR Zásady na www.eagri.cz.

Kód předmětu dotace: 6.1.8

Název předmětu dotace: STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

Účel podpory: Udržování jedinců plemene starokladrubský kůň v zemském chovu.

Subjekt: Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. Žádost o zařazení nebo prodloužení stávajícího zařazení fyzické nebo právnické osoby do Národního programu zvířat musí schválit níže uvedený administrátor dotace, určená osoba a musí být doručena MZe nejpozději do 31. července daného roku.


Kategorie zvířat a maximální výše dotace:
6.1.8.aklisna ohřebená po ukončeném 8. měsíci březosti v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdrojdo 4 000,- Kč
6.1.8.bklisna nově zařazená nebo ohřebená v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj, která má k datu 20. 11. 2021 živé hříbě zapsané v ÚEK. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.8.ado 12 000,- Kč
6.1.8.cklisna ohřebená v režimu alternativního připařování v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj, která má k datu 20. 11. 2021 živé hříbě zapsané v ÚEK. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.8.a nebo 6.1.8.bdo 15 000,- Kč
6.1.8.dstarokladrubský hřebec uznaný v roce 2021 jako genetický zdroj po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách, vybraný do plemenitby a zapsaný v Ústředním registru plemeníkůdo 25 000,- Kč

Pozn.: Alternativní plán připařování pro rok 2021 byl předem konzultován a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před zahájením připouštěcí sezóny starokladrubského koně.

Podmínky poskytnutí dotace:

  • žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize starokladrubského koně;
  • všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2021;
  • ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B. těchto Zásad;
  • od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, popř. inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

Administrátor dotace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o., č.p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem (dále jen „NH Kladruby“)

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: Žadatel uplatní individuální požadavek u NH Kladruby nejpozději do 30. 9. 2021.