Upravit stránku

Dotační tituly

Dotační tituly

Níže jsou v obecné podobě přiblíženy Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství (pro starokladrubského koně) – pro každý rok zveřejňuje MZe ČR Zásady na www.eagri.cz.

Kód předmětu dotace: 6.1.8

Název předmětu dotace: STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

Účel podpory: Udržování jedinců plemene starokladrubský kůň v zemském chovu.

Subjekt: Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.

6.1.8.a

plemenná klisna starokladrubského koně, která se ohřebila v období mezi 1. 10. (předešlého roku) a 30. 9. (daného roku) po hřebci shodného plemene uznaném Radou plemenné knihy jako genetický zdroj nebo byla po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách v tomtéž roce za genetický zdroj poprvé uznána

do 12 000,- Kč
6.1.8.b

plemenná klisna starokladrubského koně,která se mezi 1. 10. (předešlého roku) a 30. 9. (daného roku) ohřebila z připuštění hřebcem starokladrubského koně dle alternativního plánu připařování platného pro rok 2016; není přitom možné zároveň žádat o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího odstavce

do 15 000,- Kč
6.1.8.c

starokladrubský hřebec uznaný v (daném roce) jako genetický zdroj po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách, vybraný do plemenitby a zapsaný v Ústředním registru plemeníků

do 25 000,- Kč

Pozn.: Alternativní plán připařování musí být předem konzultován a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před zahájením připouštěcí sezóny starokladrubského koně.

Podmínky poskytnutí dotace:

  • žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize starokladrubského koně;
  • všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná v ústřední evidenci jako živá zvířata ke dni 30. 9. (daného roku)
  • ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo kopií hlášenky o narození hříběte. V případě abortu po 8. měsíci březosti, nebo mrtvě narozeného hříběte či jeho úhynu před označením, je nutno tuto skutečnost doložit potvrzením od veterináře;
  • od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, popř. inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: Žadatel uplatní individuální požadavek u Národního hřebčína Kladruby nad Labem s. p. o., 533 14 Kladruby nad Labem (dále jen „NH Kladruby“).