Upravit stránku

Zpracování a ochrana osobních údajů

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů Národním hřebčínem Kladruby nad Labem (dále jen „NHK“). Informace je uveřejňována pro plnění povinností stanovených v článcích 12 až 14 nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

Základní informace o zpracování osobních údajů v NHK a kontaktní údaje NHK jako správce

NHK se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí platným zákonem upravujícím ochranu osobních údajů v České republice, příslušnými speciálními právními předpisy a současně
od 25. 5. 2018 Nařízením.

Nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. Text tohoto nařízení je dostupný na: http://eur-lex.europa.eu

Můžete jej také vyhledat na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům je podle terminologie Nařízení správcem NHK a Vy, jako fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít tyto kontaktní údaje NHK jako správce Vašich osobních údajů:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
IČO: 72048972, se sídlem Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem
telefon: +420 466 736 530
e-mail: podatelna@nhkladruby.cz
nebo gdpr@nhkladruby.cz

NHK můžete kontaktovat telefonicky, e-mailovou korespondencí, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky (ID DS: mw6u68u), nebo doručením osobně na naši podatelnu. Tyto údaje lze nalézt také na internetových stránkách NHK: https://www.nhkladruby.cz/kontakty. Najdete zde také přehled organizační struktury NHK, kde jsou po rozkliknutí k dispozici kontakty na konkrétní zaměstnance a jednotlivé útvary.

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na kontaktní osobu Mgr. Jiřího Šlesarika prostřednictvím těchto údajů:

 
mobil+420 601 077 674
e-mailgdpr@nhkladruby.cz
adresaNárodní hřebčín Kladruby nad Labem
Mgr. Jiří Šlesarik
Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Pověřený zaměstnanec Vám zodpoví konkrétní dotazy, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů nebo možnosti uplatnění Vašich práv.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

NHK potřebuje, až na ojedinělé výjimky, Vaše osobní údaje k tomu, aby splnilo právní povinnosti, které se na něj vztahují. Pro takováto zpracování osobních údajů je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem, a proto je musíte v rozsahu příslušných agend poskytnout. K tomuto zpracování není požadován Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů pro splnění právní povinnosti je prováděno zejména pro tyto účely:

 1. v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů
 • zajištění personální a mzdové agendy ve smyslu plnění povinností stanovených zákoníkem práce, zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o nemocenském pojištění, zákonem o veřejném zdravotním pojištění, zákonem o specifických zdravotních službách, zákonem o informačních systémech veřejné správy, zákonem o daních z příjmů, zákonem o zaměstnanosti

V této oblasti jsou zpracovávány osobní údaje požadované uvedenými právními předpisy, případně dalšími. Zpracovávány jsou identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem (např. údaj o zdravotní způsobilosti).

Tato zpracování se týkají zejména zaměstnanců NHK, uchazečů o zaměstnání.

 1. v oblasti bezpečnostní
 • zajištění připravenosti na krizové situace
 • ochrana zdraví a života fyzických osob a majetku státu
 • zajištění bezpečnosti informací obsažených v informačních systémech NHK

Zpracovávány jsou zejména identifikační údaje (např. jméno, příjmení, fotografie obličeje, obrazový záznam osoby), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu), lokalizační údaje, IP adresa.

Tato zpracování se týkají zaměstnanců NHK, zaměstnanců spolupracujících společností, pracovních partnerů a dalších osob, které vstupují do budov NHK.

Prostory vstupu do budov NHK mohou být monitorovány kamerovým systémem, kdy osobním údajem je obrazový záznam osoby. Jedná se o nezbytné opatření k zajištění bezpečnosti všech osob, které se v budově nacházejí, jakož i bezpečnosti majetku těchto osob a majetku státu. Kamerové záznamy jsou přístupny pouze omezenému okruhu zaměstnanců NHK a jsou v pravidelných intervalech mazány. K jiným než bezpečnostním účelům nesmí být tyto záznamy použity s výjimkou jejich vyžádání orgány činnými v trestním řízení. Informace o umístění kamerového systému jsou umístěny u sledovaných míst ve formě symbolů.

 1. v dalších činnostech NHK, např.
 • zadávání veřejných zakázek
 • zajištění realizace do NHK dodávaného zboží, poskytovaných prací a služeb
 • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • splnění povinností spojených s řízením autoprovozu
 • vedení spisové služby
 • vedení správního spisu
 • vedení účetnictví
 • vyřizování soudní agendy
 • zpracování žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv

Zpracovávány jsou zejména adresní a identifikační údaje dotčených osob.

NHK dále zpracovává osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. pro účely realizace kupních vztahů, vztahů vzniklých objednáním zboží či služeb (vč. informování o stavu objednávky, doručení objednávaného zboží, vyřízení případné reklamace), nájemních vztahů). V uvedených případech jste povinen osobní údaje poskytnout, a to v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování, který je zpravidla definován příslušnými smluvními požadavky. Neposkytnutí údajů může mít negativní dopad na uzavření smluvního závazku, případně jeho plnění.

V ojedinělých případech, pokud není jiný zákonný důvod pro zpracování, je získáván od subjektů údajů souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro účely zasílání důležitých informací v době čerpání mateřské / rodičovské dovolené zaměstnanci NHK nebo za účelem realizace marketingových služeb na e-mailovou adresu zájemcům o tuto službu (informace o novinkách, speciálních akcích). Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, subjekt údajů není povinen jej poskytnout. Souhlas může být také subjektem údajů kdykoliv odvolán, a to bez jakýchkoliv důsledků pro jeho osobu. Do doby odvolání souhlasu je dotčené zpracování zákonné.

Zpracovávány jsou nejčastěji identifikační a adresní údaje, a to v nezbytném rozsahu ke splnění příslušného účelu (např. jen e-mailová adresa).

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název službyDataÚčelTyp souhlasu
FacebookCookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.Oprávněné zájmy správce.Opt-out, není nutný souhlas.
Google analyticsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Analýza anonymních dat.Není nutný souhlas.
Google AdwordsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.Není nutný souhlas.
MailchimpE-mailSpráva a odeslání e-mailové komunikace.Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
SmartsuppCookies, Anonymní informace o chování na stránce.Analýza dat o chování zákazníka na stránce.Není nutný.
 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

Případní příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou dotčené orgány veřejné moci (např. ministerstva a ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, finanční úřady,  soudy,  kontrolní  orgány), které mají zákonné právo tyto informace po NHK požadovat. Dále mohou být údaje předávány zpracovatelům na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti musí být údaje předány či zpřístupněny také orgánům činným v trestním řízení.

Zpřístupnění či poskytnutí údajů musí být provedeno způsobem, který zajistí jejich náležitou ochranu.

Způsob zpracování a doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech, tzn. v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou v NHK uloženy v souladu se zásadou minimalizace pouze po nezbytně nutnou dobu. Tato doba je ve většině případů stanovena příslušnými právními předpisy, zákonem o archivnictví a spisové službě a také Spisovým řádem NHK. Doba uložení může také vyplývat ze smluvního závazku.
Osobní údaje, které uchovává NHK ve výjimečných případech na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány pouze po dobu, po kterou byl souhlas udělen anebo do odvolání tohoto souhlasu.
Pokud nebude mít NHK žádný účel a právní základ pro zpracování Vašich údajů, nebude je dále zpracovávat a provede jejich výmaz, likvidaci či anonymizaci.

Zdroje osobních údajů

NHK zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete, nejčastěji prostřednictvím formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, e-mailů, žádostí, stížností či dotazů.

Jak zacházíme s Vašimi osobními údaji

Při zpracování osobních údajů se NHK řídí v souladu s požadavky právních předpisů pro ochranu osobních údajů následujícími zásadami:

 • osobní údaje jsou vůči Vám zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • osobní údaje jsou zpracovávány v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě; NHK činí opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně opraveny nebo nebyly zpracovávány
 • osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány
 • osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Za účelem zajištění výše popsaných zásad zpracování osobních údajů jsou v NHK přijata adekvátní organizační a technická opatření. Listinné dokumenty s osobními údaji jsou uzamykány. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v aplikacích, informačních systémech jsou zabezpečeny přístupovými hesly. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které se s nimi potřebují seznamovat při plnění úkolů, které NHK plní, nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme

Přijímáme a udržujeme taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • anonymizace osobních údajů
 • schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 • víceúrovňový firewall
 • antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů
 • šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby
 • servery s osobními údaji uzamčené v serverovně

Jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům práva

Každý, jehož osobní údaje NHK zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To  znamená, že  máte právo získat od NHK potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat informace o jejich zpracování, případně jejich kopie.
NHK je oprávněno v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.
V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy nebo, že Vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či je za splnění zákonných podmínek vymazali.
V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů.
Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.
V případě, že jste NHK poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.
NHK výslovně upozorňuje, že uplatněním práv nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu je důsledně ověřována totožnost osoby, která právo uplatňuje. Za tímto účelem je NHK oprávněn požadovat a převzít dodatečné informace směřující k prokázání identifikace osoby, která právo uplatňuje.
Pro uplatnění Vašich práv kontaktujte našeho pověřeného zaměstnance pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních nástrojů, který Vám poskytne požadované informace a zajistí vyřízení Vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak NHK Vaše osobní údaje zpracovává.
Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

Aktualizace informací o zpracování osobních údajů v NHK

Doporučujeme  Vám  seznámit  se  s  informacemi  obsaženými  v tomto dokumentu. Podle potřeby jsou informace aktualizovány.

Poslední aktualizace byla provedena dne 9. 6. 2020.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti