Upravit stránku

Historie
hřebčína

a starokladrubských koní

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského.

Objevte historii starokladrubského koně, který byl zřejmě jako jediné plemeno na světě vyšlechtěn pro ceremoniální účely panovnických dvorů, a jehož tradice chovu sahá minimálně do 14. století.

Historie hřebčína v Kladrubech nad Labem a starokladrubského koně

Historie chovu koní v Kladrubech nad Labem je zřejmě stejně stará jako historie zdejšího osídlení. Krajina hřebčína podél řeky byla osídlována ve středověku a samotné osídlování bylo vyvoláno až v souvislosti s mýcením lužních lesů za účelem získávání kvalitního dubového dřeva. Koně si zřejmě přivedli s sebou pro těžkou práci již první dřevorubci. Plochy po vymýceném lužním lese se kvůli vysoké hladině spodní vody a pravidelným záplavám příliš nehodily jako orná půda, poskytovaly však ideální podmínky pro pastvu koní.

Samotný název obce Kladruby nad Labem (Kladruby = rube klády) naznačuje, že první osídlení založili dřevorubci. Kladruby nad Labem jsou zmíněny k roku 1295 jako součást klášterního majetku cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory.

Po roce 1491 přešly Kladruby nad Labem, jako součást panství Pardubice, do rukou jednoho z nejvýznamnějších rodů českého království – Pernštejnů, kteří tam před rokem 1522 založili oboru, v níž byli chováni také koně („koňskou oboru“) a tím navázali na středověkou tradici chovu koní v krajině. Panství Pardubice, na jehož území se obora nacházela, zakoupila roku 1560 pro panovníka Česká komora. Císař Maxmilián II. Habsburský na tomto panství založil v roce 1563 hřebčín, který byl 6. března 1579 jeho nástupcem Rudolfem II. Habsburským povýšen na hřebčín dvorní. Brzy po povýšení hřebčína na dvorní byly v letech 1579–1582 v Kladrubech nad Labem provedeny stavební práce na modernizaci panského sídla a nově postaveny stáje.

Hřebčín se v přímé vazbě s okolní krajinou specializoval od počátku 17. století na chov ceremoniálních kočárových koní určených výhradně pro potřeby císařského dvora. Tento hřebčín funguje dodnes a stal se funkčním ohniskem jedinečné krajiny. Kontinuita chovu kočárových koní v ní nebyla přerušena. Kočároví ceremoniální koně typu galacarrossier starokladrubského plemene, jsou v ní chováni a cvičeni nepřetržitě od počátku 17. století.

Zánik Rakousko-Uherské monarchie v roce 1918 zpočátku znamenal ohrožení další existence chovu a výcviku ceremoniálních kočárových koní v krajině, a tím i jejího raison d´etre. Starokladrubský kůň byl totiž schematicky spojován s pompou Habsburského císařského dvora, vůči kterému se nová Československá republika velmi kriticky vymezovala. Proto ihned po vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 1918 bylo z jižního průčelí řečanské brány odstraněn císařský znak. V letech 1918 a 1919 byl radikálně snížen stav chovaných koní.

Brzy se však ukázala potřebnost koní starokladrubského plemene pro ceremoniální účely i nové Československé republiky a bývalý c. a k. dvorní hřebčín byl v nových poměrech zachován jako státní podnik (Státní hřebčín Kladruby nad Labem), podřízený přímo Ministerstvu orby. Starokladrubský kůň byl začleněn do ceremoniálu prvního Československého prezidenta Tomáše G. Masaryka: s kočárem taženým starokladrubskými koňmi se konaly nástupní audience vyslanců, inaugurace nového prezidenta republiky a další oficiální akce, jako byly například časté státní návštěvy v nově vzniklé republice.

Po 2. světové válce byl hřebčín začleněn do Státního plemenářského podniku. V době kolem poloviny 20. století bylo v budově zámku zřízeno zemědělské učiliště pro obor chovatel koní.

Nové provozní a ekonomické potřeby si ve 2. polovině 20. století vynutily i doplnění historického stavebního souboru hřebčína, a tak na ploše bývalé zámecké zahrady vyrostly nové stavby administrativně provozní budovy, kočárovna a kotelna. Tento negativní zásah do zahrady však umožnil uvolnit většinu prostor zámku od administrativních funkcí a zahájit pečlivou památkovou rehabilitaci zámku. Ta byla zahájena v roce 1996 restaurováním souboru bývalých císařských pokojů v patře zámku. Historická expozice se stala součástí prohlídkové trasy návštěvníků hřebčína. Současně byly do zámku v souladu s historickou tradicí navráceny kanceláře ředitelství hřebčína.

V roce 2007 byla kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem zapsána na národní indikativní seznam pro budoucí nominaci na Seznam světového dědictví, což akcelerovalo jak přípravu komplexní obnovy stájových celků, tak v neposlední řadě i přípravu odborných materiálů, které jsou k nominaci nezbytné. V několika etapách byl připraven vůbec první Management Plán a byla posílena mezinárodní spolupráce. Významným nástrojem k posílení zachování nominované krajiny bylo vyhlášení rozsáhlého území souvisejícího s hřebčínem za památkovou zónu s názvem Kladrubské Polabí v roce 2015. Protože se péče o krajinu kočárových koní na národní úrovni týká několika vládních resortů, byla v roce 2015 založena meziresortní řídící skupina a podepsána Dohoda o obecných zásadách obnovy a dalšího rozvoje národní kulturní památky Hřebčína v Kladrubech nad Labem, vyvažující více veřejných zájmů v tomto mimořádně cenném krajinném prostředí.

Významná data a milníky

 1. 1491

  Rodina Pernštejnů zakoupila pardubické panství a následně kladrubskou oboru

 2. 1560

  Maxmilián II. (od roku 1563 císař) dostal pardubické panství s kladrubskou oborou darem od českých stavů

 3. 1579

  Jeho Milost, císař Rudolf II., udělil hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína, tento rok je brán jako historické založení hřebčína

 4. 1595

  Kladrubská obora rozšířena o Selmice

 5. 1635

  Hřebčín ve Smrkovicích připojen ke kladrubskému hřebčínu

 6. 1682

  Postaveny stáje Starého kštítu v Selmicích

 7. 1722

  Počátek barokní přestavby hřebčína z rozhodnutí císaře Karla VI.

 8. 1757

  Hřebčín vyhořel i s plemenářskými záznamy

 9. 1764

  Narození zakladatele starokladrubských běloušů Pepoli

 10. 1770

  Císař Josef II. dal hřebčín znovu vystavět

 11. 1779

  Narození hřebce Favory

 12. 1787

  Narození bělouše Generale

 13. 1797

  Narození bělouše Generalissimus

 14. 1800

  Narození vraníka Sacramoso

 15. 1821

  Vytýčení hlavních kompozičních os krajiny jako začátek zásadních úprav krajiny hřebčína

 16. 1831

  Vybudování dvora Františkov

 17. 1844

  Dostavěny nové empírové stáje

 18. 1865

  Postavena stáj Padock

 19. 1875

  Zavedeno umělé zavodňování krajiny s využitím Kladrubského náhonu

 20. 1895

  Založen přírodně krajinářský park Mošnice

 21. 1918

  Hřebčín pod správou státu

 22. 1922

  Vyhynutí kmene Napoleone

 23. 1945

  Začátek  chovu starokladrubských vraníků ve Slatiňanech

 24. 1952

  Založení kladrubského učiliště

 25. 1992

  Založení státního podniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem

 26. 1994

  Návrat starokladrubského koně ke svému původnímu účelu, do služeb královského dvora dánské královny

 27. 1995

  Prohlášení kladrubského hřebčína včetně kmenového stáda starokladrubských koní černé a bílé barvy kulturní památkou

 28. 2002

  Uznání kladrubského hřebčína a kmenového stáda starokladrubských koní bílé barvy národní kulturní památkou

 29. 2003

  Dokončení stavebně historickéhe průzkumu, je tak objektivně vyhodnocena architektonická, krajinářsko-urbanistická stopa areálu

 30. 2004

  První starokladrubský bělouš ve službách Švédské královské jezdecké gardy

 31. 2007

  Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech n. L. uvedena na seznam čekatelů k přidělení statutu památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (indikativní seznam)

 32. 2010

  Převod ze státního podniku na státní příspěvkovou organizaci

  Zpracování Management plánu (aktualiziván v roce 2012)

 33. 2011

  Starokladrubští koně táhli při státním pohřbu lafetu s ostatky prezidenta Václava Havla

 34. 2015

  Dokončení projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech n. L.“ (IOP)

  Vyhlášení památkové zóny Kladrubské Polabí

 35. 2016

  Ustanovení Rady památky

 36. 2018

  Česká republika nominovala „Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového dědictví UNESCO

 37. 2019

  Od 10. července 2019 je Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem ve společném zájmu všech národů světa chráněna podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Výbor pro světové dědictví ji na svém 43. zasedání v Baku zapsal do Seznamu světového dědictví jako mimořádně dokonalý a jedinečný příklad krajiny sloužící po několik staletí výhradně pro chov a výcvik koní určených pro službu panovnickému rodu a soustavně přetvářené podle jasného estetického krajinářského záměru.

Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní a má španělsko-neapolský původ. Vyšlechtěný byl pro ceremoniální účely panovnických rodů. Historie chovu sahá až do roku 1579. Bělouši byli v císařských dobách využívaní pro ceremoniální účely panovnického dvora. Představují dokonce zřejmě jediné plemeno na světě, vyšlechtěné speciálně pro tažení kočárů císařů a králů. Starokladrubští vraníci pak zase byli doprovodem převážně vysokých církevních hodnostářů.

Starokladrubský kůň jako historický unikát

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemena koní – koně starokladrubského. Areál hřebčína se rozkládá na ploše 1 200 hektarů v Polabské nížině nedaleko Pardubic. Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny 14. století. Více než 300 let (1579-1918) byl pak císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Dnes chová Národní hřebčín přibližně 500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných variantách: bílé a vrané. V samotných Kladrubech nad Labem je ustájeno 250 běloušů. O vraníky, kterých je také 250, se Národní hřebčín stará v někdejších stájích knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech u Chrudimi.

Hřebčín v Kladrubech nad Labem

Nejvýznamnější akce v našem hřebčíně

 • Dubnový Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení
 • Květnový Den starokladrubského koně
 • Červnový Velký jezdecký den – tradiční atraktivní přehlídky koní a jezdeckého umění
 • Podzimní Kladruby naruby – zábavné rodinné odpoledne s předvedením starokladrubských koní
 • Hubertova jízda – slavnostní zakončení jezdecké sezóny
V roce 2002 získal pro svou výjimečnou zachovalost a jedinečnost hřebčín v Kladrubech nad Labem statut národní kulturní památky.

Starokladrubští koně dnes

Starokladrubští koně jsou u nás stále středobodem života a na královských dvorech slouží dodnes. Dánská královna Margrethe II. vyjíždí na slavnostní projížďky po Kodani ve zlaceném kočáře, které táhne šestispřeží běloušů z kladrubského chovu. Ve Švédsku zase jezdí na starokladrubských bělouších trumpetisté švédské královské jízdní gardy. V Čechách často starokladrubáky vidíme při různých slavnostech na Pražském hradě a také je využívá jízdní policie v Pardubicích, Ostravě a v Praze. Vynikající jsou i při závodech spřežení i při klasické drezuře. Pro svou klidnou povahu se také skvěle hodí pro rekreační ježdění a při hipoterapii.

Historie hřebčína Slatiňany

Hřebčín Slatiňany byl založen v roce 1898 jako zámecký hřebčín a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parforsní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím rodině Auerspergů.

V zámku se nyní nachází Hippologické muzeum s rozsáhlými sbírkami. Stáje v Heřmanově Městci naproti zámku patřily zase rodu Kinských. Po ukončení II. světové války a po převzetí objektů (srpen 1945) byli starokladrubští vraníci, jejichž regenerace probíhala od r.1939 v Průhonicích u Prahy, přestěhováni po kopytě do stájí ve Slatiňanech. Vznikl "Státní pokusný hřebčín ve Slatiňanech" a bylo pokračováno v regeneraci tohoto plemene, která byla ukončena v r.1973. V r.1948 byl hřebčín přejmenován na Výzkumnou stanici pro chov koní ve Slatiňanech, která prováděla výzkumnou činnost až do r. 1992.

V hřebčíně Slatiňany se od roku 1945 let chová starokladrubský kůň v černé barvě, čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Historie chovu sahá až do roku 1579, avšak chov vraníků byl přerušen a v 1931 téměř zcela zlikvidován.

Znovuzrození starokladrubského vraníka

Díky prof. F. Bílkovi z VŠZ v Praze, který v rámci ojedinělého projektu regenerace shromáždil poslední zbytky vraníků, můžeme nyní obdivovat i tyto "černé perly" českého chovu. Projekt byl zahájen v roce 1939 v Průhonicích u Prahy. Dále v něm pokračoval Dr. Lev Richter od roku 1945 ve Slatiňanech, který spolu s Doc. Jaromírem Duškem a dalšími spolupracovníky dokončili regeneraci v 70. letech. Na regeneraci se podíleli kromě kladrubských běloušů rovněž lipický vraný hřebec Siglavi Pakra a frízský hřebec Romke, kteří zde založili dva nové kmeny ke dvěma původním kmenům Sacramoso a Solo (vznikla ve 30. letech odštěpením z kmene Sacramoso).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti